Mobiliteit tussen Zorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang

Regionale Proeftuinen

In de verwachte uitstroom uit Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang en (toekomstige) tekorten in de zorg zagen we nieuwe kansen voor de zorg. Maar ondanks een op het eerste gezicht vergelijkbare (opleidings)achtergrond, gaat de mobiliteit tussen zorg en welzijn niet vanzelf.

RegioPlus en FCB hebben deze handschoen gezamenlijk opgepakt door met het project Mobiliteit tussen Zorg en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, de mobiliteit tussen beide sectoren te bevorderen. Hierbij ligt het accent op (ervaring opdoen met) innovatieve aanpakken en het verlagen van drempels om mobiliteit tussen zorgbranches en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang branches te versterken.

De doelstelling van het project Mobiliteit tussen Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang is tweeledig:

  • De arbeidsmarktmobiliteit van medewerkers tussen Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang bevorderen en stimuleren
  • Het versterken van de samenwerking en verbinding tussen Zorg- en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang-organisaties met het oog op de huidige en toekomstige ontwikkelingen

Om deze doelstellingen te bereiken is een project uitgevoerd in een landelijk en regionaal deel. Vanuit de regio werd door middel van vijf Regionale Proeftuinen invulling gegeven aan de gestelde doelen.

PROEFTUIN SIGRA

Bewegen van Welzijn naar Zorg

Het belangrijkste doel van proeftuin SIGRA was om de arbeidsmobiliteit tussen zorg en welzijn te bevorderen. Welzijnsmedewerkers werden geholpen om aan de slag te gaan in de zorg.

PROEFTUIN VIAZORG

Zorg en Welzijn in beweging

De proeftuin Viazorg bestond uit 2 activiteiten: ‘Baanbrekers in de zorg’ een verkort omscholingstraject van 1 jaar en employability-activiteiten, activiteiten op het gebied van employability.

PROEFTUIN WGV ZORG EN WELZIJN

Intersectorale arbeidsmarkt voor Jeugd

In de proeftuin WGV Zorg en Welzijn hebben ruim twintig Twentse organisaties in het werkveld Zorg Voor Jeugd samengewerkt. Met als belangrijkste resultaat het (online) platform ‘Werken voor de Twentse Jeugd’.

PROEFTUIN ZORGPLEINNOORD

Mobiliteit binnen Zorg en Welzijn

De afgelopen 2 jaar is de proeftuin ‘Mobiliteit in Zorg en Welzijn in Groningen en Drenthe’ uitgevoerd. De proeftuin ZorgpleinNoord bestond uit vier kleinere deelprojecten: het instellen van een flexpool voor welzijnsorganisaties, kennisverwerving over fiscale en juridische aspecten van arbeidsmobiliteit, intersectorale mobiliteit en scenarioplanning bij twee werkgevers.

PROEFTUIN ZORGZIJN WERKT

Van Kinderopvang naar zorg

In de proeftuin ZorgZijn Werkt begonnen meer dan 110 oud-medewerkers uit de kinderopvang een omscholingstraject om als verzorgende aan de slag te kunnen gaan in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

PARTNERS

RegioPlus en FCB zetten zich beide in voor een gezonde en evenwichtige arbeidsmarkt binnen zorg en welzijn. Sociale partners van FCB richten zich specifiek op werkgevers en werknemers in de Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, terwijl RegioPlus de koepelorganisatie is voor 16 regionale werkgeversverbanden van zorg- en welzijnsinstellingen.

Het project Mobiliteit tussen Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang richt zich daarom niet alleen op het bevorderen van de mobiliteit van medewerkers, maar ook op het versterken van de samenwerking tussen zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, landelijk én regionaal

REGIOPLUS

RegioPlus is het landelijk dekkend samenwerkingsverband van 16 regionale werkgeversverbanden voor zorg en welzijn. Deze regionale werkgeversverbanden (of ‘regio’s’) houden zich allen bezig met vraagstukken ten aanzien van instroom, doorstroom en behoud van personeel ten behoeve van de bij hen aangesloten werkgevers in zorg en welzijn. RegioPlus treedt op als penvoerder en aanvrager binnen dit project.

FCB

FCB is de arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in de drie branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. FCB verzamelt, ontwikkelt en deelt arbeidsmarktinformatie en praktische instrumenten, voor een gezonde arbeidsmarkt.